Halva Sverige är bortglömt!

Debattartikel undertecknad av IEF, FSV, HSSL och Norrlandsförbundet som publicerats i mitten av november 2013.

Samtidigt som stora delar av landsbygden näst intill förtvinar i brist på investeringar i nya bostäder, vägar, järnvägar och bredbandsnät presenterar regeringen en kolossal nysatsning på bostäder och tunnelbanor i Stockholmsregionen. Dessa omvälvande händelser är två sidor av samma mynt. Otillräckliga satsningar i merparten av landets regioner skapar kaos med växande köer, trängsel och bostadsbrist i storstäderna. Samtidigt som många partier tar fram program för att stärka landsbygden riktas de konkreta investeringarna åt de redan gynnade regionerna.

Sverige har, enligt EU:s statistikbyrå, den snabbaste urbaniseringen i Europa. Det är inget att yvas över. Koncentrationen är varken bra för Stockholm eller för landsbygden. Särskilt hårt drabbas det glest befolkade Inlandet – från Värmland till Norrbotten – om denna utveckling tillåts fortsätta. Det vidsträckta Inlandet har gott om plats och kan erbjuda en bra livsmiljö för många fler. Inlandet kan bli Sveriges framtidsland för alla – om vi utnyttjar dess fördelar.

Vad som krävs för att hela landet ska leva är likvärdiga förutsättningar för utveckling. För storstadsborna kan Inlandet inte bara bli ett sommar- och vinterparadis. Området kan ge oss tiotusentals gröna jobb och en kraftigt ökad produktion av kvalitetslivsmedel. Om Inlandet och stora delar av den övriga landsbygden får en attraktiv infrastruktur och bra vardags-service kan vi minska storstädernas växtverk och miljöproblem och samtidigt stärka tillväxten i hela landet.

Vi som undertecknat denna artikel önskar skapa en helt ny strategi för att lyfta en hel landsdel. Strategin baseras på gränsöverskridande infrastruktur, nya finansieringsmodeller samt gröna och bredbandsstödda framtidsjobb.

  • Rusta Inlandsbanan så att denna järnväg från Gällivare till Kristinehamn kan bli den pulsåder för Inlandet som både svenska och norska företag behöver för sin expansion och näringslivets breddning
  • Låt en rättmätig del av vattenkraftens värden finansiera en nödvändig och modern infrastruktur i de berörda kommunerna/regionerna. Enklast kan detta ske genom att fastighetsskatten på vatten- och vindkraftsanläggningar överförs från staten till kommunerna/regionerna
  • Höj mineralavgiften till en rimlig, och med andra länder jämförbar, nivå för att stärka berörda kommuner/regioner. Inlandet får inte fortsätta att betraktas som en råvaruproducerande koloni
  • Ge de gröna näringarna – jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och förnybar energiproduktion – i Europas renaste region goda förutsättningar att producera miljövänlig mat och energi
  • Omlokalisera statlig verksamhet från Stockholm till övriga landet. De statliga jobben kan medverka till att stärka och differentiera de lokala arbetsmarknaderna
  • Stärk öst- västförbindelserna över nationsgränserna och bygg gemensamt finansierade vägar, IT-nät och järnvägar i Norden.

Med hjälp av partiernas nya och progressiva landsbygdsprogram borde en sådan strategi med ett stärkt och sammanhållet Norden vara möjlig.

Ulf Björklund
Inlandskommunerna ek förening

Ingvar Persson
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Åse Blombäck och Staffan Nilsson
Hela Sverige ska leva

Ewa Back
Norrlandsförbundet

Artikel om Inlandet 17 nov 2013