Inlandslyftets fortsättning

Arbetet med Inlandslyftet har nu kommit så långt att vi kunnat ta fram ett faktamaterial i form av kartor över de viktigaste infrastrukturelementen i hela Inlandsregionen samt dess närområden i Norge och Finland. Bifogas.
Inlandslyftet har finansierats av länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna samt IEF, FSV, HSSL, Norrlandsförbundet och SmåKom.

I vår aktuella rapport har grundkartorna satts in i ett innehållsmässigt sammanhang där text och kartor redovisar ett stort antal uppslag för konkreta investeringar i Inlandsregionen. Vi presenterar både flera nya och tänkbara principer för ett ökat nordiskt ekonomiskt och socialt samarbete samt ett stort antal konkreta satsningar på att långsiktigt utveckla hela regionen. Dessutom återfinns förslag som relativt omgående kan omsättas i konkreta investeringar och administrativa förändringar. Det arbete som pågått från oktober 2012 till början av hösten 2013 har styrts av en ledningsgrupp under IEF:s ordförandeskap och samtidigt successivt redovisats för och testats i samband med dels de initierande organisationernas årsmöten och styrelsemöten. Arbetets förankring hos Inlandskommunernas ledningar har därmed kunnat stärkas. Dessutom har företrädare för Riksdagens partier och Nordiska Rådets svenska representanter fått regelbunden information vid ett flertal möten i Sveriges Riksdag. Vi har parallellt även informerat Tornedalsrådet och företrädare för närmast berörda norska kommuner om pågående arbete och möjligt framtida samarbete kring utvecklingssatsningarna.

Tanken med hela denna nu avklarade första etappen är ju i första hand att pröva på vilket sätt kommunerna i Inlandsregionen, där norska och finländska kommuner finns med i samrådet, kan integrera vårt faktaunderlag och en del av de konkreta uppslagen i pågående långsiktsplanering inom ramen för bl.a. kommunernas översiktsplanering, aktuella Interregprojekt samt övriga samarbetsprojekt med knytning till Inlandet.
I de löpande samråden med kommunerna och Riksdagens företrädare har det framkommit tydliga önskemål om att det nu avslutade etapparbetet ges en fortsättning i syfte att underlätta konkreta initiativ och beslut kring den aktuella regionens infrastruktur. IEF:s ledningsgrupp och styrelse vill därför påbörja en ny etapp i detta syfte och undersöka möjligheterna att få en utvidgad resursram i samverkan med förutom Länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna Nordiska Ministerrådet samt EU:s strukturfonder för bl.a. gränsregionalt samarbete. Kontakter har därför tagits med Tornedalsrådet och sekretariatet för Norges vattenkrafts- och utkantskommuner om gemensamma ansökningar om utökade resurser.

Som en av flera förberedelser till en möjlig andra etapp kommer IEF:s ledningsgrupp för Inlandslyftet att möta Riksdagens partier vid ett särskilt möte i Riksdagen i slutet av november 2013.
Orsa den 30.10.2013

Ulf Björklund IEF:s ordförande

Inlandslyftet Slutrapport