Landsbygdsperspektivet på transportsystemet gynnar tillväxten

Inlandets transportlösningar är inte en marginell fråga

IEF:s remissvar på ”Förslaget till nationell plan för transportsystemet 2014-2025”

Hela remissvaret finns  bifogat.

Sammanfattning av IEF:s ståndpunkter.

 1. Det finns i många statliga transportutredningar, propositioner och andra officiella dokument kring framtidens transporter och allmänna infrastruktur en påtaglig brist på grundläggande analyser av transportinfrastrukturens roll för speciellt landsbygdens faktiska och kommande utveckling. Det kan ju vara så att den som regel dåliga kvaliteten på landsbygdens och Inlandets transportfaciliteter utgör en väsentlig orsak till dessa regioners befolknings- och sysselsättningsutveckling de senaste 30 åren. Se även IEF:s yttrande över Kapacitetsutredningen – finns med som bilaga till detta yttrande
 2. IEF menar att det finns ett behov av att se Inlandets samt landsbygdens framtida transportstruktur i ett helhetsperspektiv där det inte räcker att enbart studera transportsektorn som relativt oberoende andra infrastrukturinsatser samt tillväxt- och utvecklingsfaktorer i övrigt. Utifrån de nationella målen med framtidens transportinfrastruktur kan vi inte riktigt finna att transportplanen fram till 2025 beaktat vare sig Inlandets eller landsbygdens specifika behov eller villkor för tillväxt i tillräcklig omfattning
 3. Vi konstaterar att planen i flera avsnitt passivt använt sig av befintliga trendframskrivningar av både befolkning, arbetsplatsutveckling etc. Detta är inte tillfyllest när det gäller att fånga framtiden. Planen innehåller inte heller några alternativa samhällsutvecklingar, vilket ger planen en stor slagsida beträffande Sveriges tänkbara eller önskvärda regionala utveckling
 4. Transportplanens förslag när det gäller Inlandets huvudstråk – E45 och Inlandsbanan – är helt otillräckliga i förhållande till de väl dokumenterade behoven. Utredningen och förslaget om det Tredje Spåret är inte ens behandlat i planen, vilket är en av planens största brister
 5. Vi skulle välkomna särskilda överläggningar med Trafikverket i dessa frågor där vi först och främst vill presentera våra förslag på en mer fullödig transportplan. Till dessa hör:
 •  Att ta med vårt förslag om det Tredje spåret i Transportplanen, det vill säga att Inlandets hela oelektrifierade järnvägssystem, Inlandsbanan med bibanor, öppnas och rustas upp som en viktig del i utvecklingen av Inlandet och ett hållbart Sverige
 • Att upprustningen av E45 görs snabbare än planens etappmål
 • Att kraftigt rusta upp vägarna utan E-nummer mellan Sverige och Norge för att främja den gränsregionala tillväxten i en stor del av Inlandet
 • Att Trafikverket i enlighet med Nordiska Ministerrådets regionala program samverkar om transportplanerna i Norden med Norges och Finlands motsvarigheter. Detta gäller inte minst gruvnäringens stora behov av transportinvesteringar
 • Att undersöka andra alternativa finansieringar än kommunal medfinansiering, exempelvis högre statsanslag, lånefinansiering samt gemensam nordisk finansiering
 • Att i planarbetet ta in alla de faktorer som talar för landsbygdens positiva utveckling

Remissvar N2013-2942-TE Inlandskommunerna ek för