Skogens resurser måste komma skogsbygderna till godo

Det säger Åke Edin, ordförande i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, i en kommentar till skogsutredningens slutrapport. Skogen är en mycket viktigt resurs för hela vårt samhälle och särskilt för skogsbygderna där den ofta är själva grunden för invånarnas utkomstmöjligheter. Men betydelsen av skogsbruket för dessa bygder minskar allt mer i takt med storskaligt brukande, fjärrstyrt ägande och centralisering av förädlingen. Dagens storskogsbruk bidrar med andra ord mycket lite till sysselsättningen i skogsbygderna och ger få möjligheter för lokalbefolkningen att förverkliga nya affärsidéer.
Sedan FNs miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro är det internationellt vedertaget att hållbar utveckling bygger på de tre jämställda målen: produktionsmål, miljömål och sociala mål. Svenskt skogsbruk är ett undantag från detta.

Visserligen föreslår utredningen att skogsvårdslagens portalparagraf kompletteras så att även skogens sociala värden – medborgarnas välfärd – ska omfattas, men det räcker inte. De sociala målen måste jämställas med de två övriga målen, och med sociala mål för skogspolitiken menar vi bland annat inflytande, ekonomiskt utbyte och utvecklingsmöjligheter för de som bor i de skogrika bygderna.

Flera initiativ har redan tagits runt om i Sverige för att etablera olika former av lokal förvaltning av områden som är marginella för skogsproduktion. Dessa initiativ ses emellertid med misstänksamhet från etablerad expertis inom skogsbruket och naturvården. Det hade därför varit välgörande om utredningen ännu tydligare lyft fram lokal förvaltning av skogsmarker som intressant för att ge mervärden från skogen. Sveaskogs nya uppdrag att ställa mark till förfogande för entreprenörer inom naturturism är lovvärt, men det räcker inte.

– Tillsätt en arbetsgrupp för skogsbruket som fullföljer utredningens arbete. Uppdraget ska syfta till att öka lokalt inflytande och medverkan som stärker ekosystemens och samhällets motståndskraft inför kommande miljöförändringar. Det ska också skapa utrymme för nya affärsidéer kopplat till skogsbruket. Vi bidrar gärna med vår kompetens, säger Åke Edin.

För mer information kontakta:
Åke Edin, ordförande 070-370 80 51
Staffan Bond, kanslichef 070-534 13 50