Stoppa Skatteverkets centralisering!

Som ett led i i statens reträtt från landsbygden koncentrerar Skatteverket sin handläggnings- och utredningsverksamhet till färre och större kontor. Samtidigt avlövas ett stort antal kontor främst i Inlandet och får status av servicekontor. Effekten är många förlorade jobb och för-sämrad service till företag och medborgare i de kommuner som drabbas.

Statens reträtt har pågått i många år och får allt allvarligare konsekvenser. Vi se det som mycket otillfredsställande och snarast pinsamt för statsmakterna att denna process får fortsätta samtidigt som förslagen från både Ansvarkommittén och Landsbygdskommittén ska hanteras.
Vi anser att Skatteverket har dåligt underbyggda motiv för centraliseringen. En förbättrad ser-vice närmare företagen och medborgarna framhålls som en effekt. Men vi har svårt att se hur det kan bli resultatet med en minskad bemanning på landsbygden. Stora delar av vårt land kommer helt klart att få en dramatiskt försämrad service.

Skatteverket framhåller att centraliseringen ger bärkraftiga kontor där personalen kan utveck-las och som finns på orter där rekryteringen av kompetenta medarbetare är möjlig. Inte heller detta argument håller. De allra flesta av de hotade kontoren har engagerad och kompetent per-sonal, de håller mycket hög kvalitet och har god renommé.

Den föreslagna ändringen kommer som vi ser det att innebära högre personal- och lokalkost-nader. Det kommer att bli mycket svårt att bygga upp en lika kompetent och medborgarvänlig organisation som den vi har idag.

Skatteverket borde istället utveckla en starkt decentraliserad organisation genom att utnyttja de möjligheter som ny kommunikationsteknik ger. Specialisering och koncentration av vissa verksamheter kan säkert vara befogad, men det får inte vara utgångspunkt för att organisera en effektivare skatteförvaltning.

Mot bakgrund av de här redovisade synpunkterna underkänner vi Skatteverkets utredning och avvisar förslaget.

För Inlandskommunerna ekonomisk förening

Ulf Björklund
ordförande