Till regeringen Uttalande vid Inlandstinget i Storuman 29 maj 2009

Till Regeringen

Uttalande vid Inlandstinget i Storuman 29 maj 2009

Nu är det hög tid att investera i Inlandets infrastruktur

Det ekonomiska läget med växande arbetslöshet talar för infrastrukturella investeringar. De ska göras i Inlandet, inte bara i storstadsområdena och stråken däremellan.

En väl utbyggd infrastruktur utgör grunden för Inlandets utveckling. Vägar och järnvägar är samhällets pulsådror. Hamnarna är portar till omvärlden. Flyget kompletterar för de snabba transporterna. Fiberoptisk kabel knyter samman lokalt och globalt.

Det svenska inlandet, från nordligaste Lappland till Västkusten i syd, binds samman av några viktiga kommunikationsleder: Inlandsbanan för de större transportvolymerna som passar bäst på järnvägen och för växande turistströmmar. De stora vägstråken, E45:an och riksväg 26, för människors resande, för arbetspendling och flexibla godstransporter.

Inlandet spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart Sverige. Där finns en betydande del av de resurser som krävs för samhällsbygget. Där finns malmer, mineraler, bergkross och vattenkraften samt en betydande andel av den skogsråvara som bl.a. behövs för biobränsleförsörjningen. Där finns väldiga områden för utbyggnad av vindkraften. Där finns bygder som erbjuder en attraktiv livsmiljö för storstadsbor och människor från andra länder.

Vi saknar politik för Inlandet som tar tillvara regionens möjligheter. De tunga samhällsinvesteringarna går Inlandet förbi. Vi kräver inte några orimliga eller orealistiska belopp.

Satsa på Inlandets järnvägsnät. Följ den färska utvecklingsplanen för Inlandsbanan med tvärbanor. Satsa investeringsmedel för upprustning och återöppnande av banorna Arvidsjaur-Jörn och Orsa- Bollnäs. Förstärk banan norr om Arvidsjaur och öppna mot Vänerhamn för att möjliggöra genomgående transporter av tungt och skrymmande gods.

Upprusta Inlandsvägen, E45, riksväg 26 i de delar som är dåliga. Uppgraderingen av E45an måste självfallet fullföljas. Förbättra rastplatser och turistisk skyltning längs vägarna.

Satsa på utbyggnad av bredbanden i glesbygden i enlighet med den statliga bredbandsutredningens förslag och med hjälp av EU-medel. Förslagen har oförklarligt begravts av regeringen.

Nyttja befintligt fibernät effektivare. Inlandet måste få tillgång till det kraftfulla fibernät som idag finns över hela Sverige. Det behövs tillgång till digital kommunikation med hög kapacitet och till rimliga priser. Ett ”Riksnät” som utgör ett gemensamt stamnät är en förutsättning som ger skolor och små orter god tillgång till kultur och samhällstjänster.

Ett sammanhållet fibernät behövs för att skapa en väl fungerande och lätt identifierbar turistisk Inlandsportal på webben. Statsbidraget för anslutning och sammankoppling av fibernätet måste fram!

Garantera fungerande telefonförbindelser i hela Inlandet. Se till att det finns täckning för mobiltelefonin även i den utpräglade glesbygden.

Fullfölj förslagen i regeringens utredning om lokal samhällsservice, med Servicepunkter i digitala samlingslokaler, bystugorna, lanthandeln eller andra lokaler som ofta är öppna.

Det unika samarbetet mellan Inlandets kommuner och andra aktörer ger god grund för investeringar i Inlandets infrastruktur. Det lokala engagemanget måste mötas med kraftfulla tag från statsmakternas sida. Statsmakterna kan inte stå där tomhänta i ett läge där Inlandet erbjuder lösningar på viktiga samhällsproblem som brist på förnybar energi och angelägna jobb.

Storuman 29 maj 2009

Mer information

Ulf Björklund, ordförande, Inlandskommunerna ekonomisk förening, 070-671 53 91

Jan-Eric Sandberg, ordförande, Inlandsbanan AB, 070-595 00 26