Uttalande från Inlandstinget i Vansbro om Inlandets infrastruktur

Etablera Inlandsbanan med bibanor som ett nationellt tredje transportstråk – det tredje spåret. Öppna Inlandsbanan söderut mot Vänern och bygg ut Västerdalsbanan till Sälen. Förläng E45an till Nordkap. Snabba på utbyggnaden av bredband och mobiltelefoni i Inlandet. Det var krav som restes vid Inlandstinget i Vansbro.

Inlandskommunerna (IEF) har hållit sitt 24:e Inlandsting, den här gången i Vansbro. Inlandslyftet med infrastruktur, kapitalbildning, ersättning från exploateringen av naturresurser och nordiskt samarbete var tema för tinget. Särskilt diskuterades Inlandets järnvägsnät med Inlandsbanan som sammanhållande band samt utbyggnaden av bredband och mobiltelefoni. Vid en avslutande paneldiskussion med representanter för de politiska riksdagspartierna kom det fram att ingen kände sig riktigt nöjd med politiken för Inlandet, så utrymme för förbättringar finns!

Företrädare för föreningens medlemskommuner från Gällivare i norr till Kristinehamn i söder uttalade följande:

Vi ska rusta Inlandet för framtiden och vi ska markera regionens betydelse för landet ekonomi och utveckling. Vi ska stärka det nordiska samarbetet för att ta vara på de samordningsvinster de ger.

Behovet av investeringar görs tydligt genom nya gruvor, och stenbrott, efterfrågan på skogsprodukter och bioenergi samt en snabbt växande besöksnäring. Näringslivet investerar och behöver tillgång till järnväg. Exempel är Rågsvedens och Fiskarhedens sågverk i Västerdalarna. Nu måste staten svara upp! Inlandets kommuner är beredda att ta sin del av ansvaret. Inlandsbanan AB är ett bra exempel.

Det är nödvändigt att koppla ett helhetsgrepp på Inlandets järnvägar – det tredje spåret. Inlandsbanan med bibanor ska stegvis etableras som ett nationellt transportstråk, som kompletterar stambanan och kustbanorna. Öppnandet av Inlandsbanan söderut från Mora till Persberg, norr om Kristinehamn, och Västerdalsbanan till Sälen är exempel.

Men enligt vår uppfattning svarar staten inte upp mot Inlandets behov och krav i sin Nationella plan för transportsystemet 2014-2025. Inlandet sätts på undantag. Investeringarna styrs mot överhettade storstäder och stråken där emellan.

En åtgärd av delvis symbolisk art är förlängningen av E45an från Karesuando till Nordkap. Det är de finska och norska regeringarna som ska se till så att det sker, men Trafikverket och vår svenska regering kan hjälpa till. En billig infrastrukturell investering för svenskt vidkommande …

Utbyggnaden av bredband med hög kapacitet går alldeles för långsamt i Inlandet. Det är positivt att regeringen anslagit extra medel och det är angeläget att de nu kommer Inlandets byar till godo.

Täckningen för mobiltelefoni är usel på många håll. Det är viktigt för Inlandets konkurrenskraft och attraktivitet att också den digitala infrastrukturen fungerar förstklassigt. De förhållandevis ambitiösa utbyggnadsplanerna som flera operatörer, exempelvis TeliaSonera som medverkade på tinget, redovisar måste nå också de som bor i de glest befolkade byarna i Inlandet.

Ulf Björklund                                          Per-Anders Westhed
ordförande IEF                                       ks-ordf i värdkommunen Vansbro
Tel 070- 671 5391                                    Tel 0281-75001