Uttalande från Norrlandsförbundet till Näringsminister Maud Olofsson

Vi är oroliga för att nuvarande transportstöd försämras från och med 2007, dels i form av lägre anslag och dels genom borttagande av intransportstödet. Den oklara situation som nu råder om vad som ska gälla innebär att näringslivet inte har rimliga möjligheter att göra affärsmässigt adekvata kalkyler och lämna konkurrenskraftiga offerter till sina kunder.

Intransportstödet är av särskild betydelse för tillverkningsindustri som är beroende av underleverantörer belägna utanför norrlandslänen. Ett försämrat intransportstöd utgör ett hot mot företagens utveckling och tillväxt, vilket i sin tur riskerar många sysselsättningstillfällen. Transportstödet ska inte ge konkurrensfördelar utan ska enbart neutralisera kostnadsnackdelar. Effekten av ett neddraget transportstöd blir att verksamheter får minska eller helt lägga ned sin verksamhet. I mindre samhällen i norrlands inland kan resultatet bli förödande.

Förhållandena i norrlands inland ställer särskilda krav på en väl genomtänkt politik för att dessa områden ska vara attraktiva för boende och företagande. Stabilitet och tydlighet gällande villkoren för näringslivet är viktiga förutsättningar för en långsiktig utveckling och tillväxt. Regionalstöden syftar ju till att neutralisera nackdelar i mindre gynnade områden och ge näringslivet en rimlig möjlighet att kunna konkurrera på samma villkor som företag i andra delar av landet och utanför landet. Transportstödet utgör mot denna bakgrund ett väsentligt verktyg.

Kostnaderna för företag i norra Sverige för att nå de stora marknaderna är avsevärt högre än för företag i övriga landet. Under år 2005 utgick totalt 388 miljoner kronor i transportstöd till företag i de fyra nordligaste länen. I nuvarande högkonjunktur produceras och transporteras större volymer innevarande år än föregående år och behovet av stöd beräknas därför uppgå till drygt 500 miljoner kronor år 2006. I sammanhanget är det viktigt att notera att högkonjunkturen även genererar ökade skatteintäkter för staten, med vilka en bibehållen nivå på transportstödet kan finansieras.

I en globaliserad ekonomi krävs en långsiktig regionalpolitisk dagordning som syftar till att neutralisera främst de fyra nordligaste länens lägesnackdelar och göra det möjligt att tillvarata den utvecklingspotential som finns i dessa län. Flera utredningar visar att stödet har positiva effekter för näringslivet och för sysselsättningen.

Norrlandsförbundet begär därför att regeringen verkar för att transportstödet bibehålls i minst nuvarande omfattning och att stöd för såväl in- som uttransport kan lämnas till företag i norrlandslänen.

NORRLANDSFÖRBUNDET
Ewa Back, förbundsordförande

[www.norrlandsforbundet.se;_blank;Norrlandsförbundet]