Utveckling av portal och interaktiv webbkarta

IEF har i samarbete med Via Lappia och Inlandsbanan sedan ett år tillbaka genomfört ett antal olika aktiviteter i syfte att undersöka förutsättningarna för en större samlad satsning på turism längs stråket E45, Rv 26 och Inlandsbanan. Utgångspunkten har varit att det finns en betydande potential för att öka turismen i detta stråk. Förstudierna har satt fokus på sommarturism och på både svenska och utländska besökare främst från Danmark, Holland och Tyskland.

Förstudier och övriga kontakter med turistföretag och kommuner längs stråket visar att det finns en total enighet om att en portal och en digital, interaktiv webbkarta är den kanske enskilt viktigaste byggstenen i en fortsatt gemensam turistsatsning. Med en portal och karta kommer vi på ett helt annat sätt än idag att kunna styra turistströmmarna till Inlandet och göra det möjligt för Inlandets turistföretag – campingplatser, hotell, restauranger, upplevelseföretag etc – att synas med bokningsbara tjänster på Internet.

Det råder en samstämmig bedömning om att det finns en stor potential för ökad sommarturism i Inlandet. Samtidigt är de berörda kommunerna, turistföretagen längs stråket, byagrupper m fl lokala och regionala aktörer överens om att det krävs kraftfulla insatser både när det gäller marknadsföring och produktutveckling. Inlandet har unika värden och goda förutsättningar att vara en attraktiv region för den målgrupp europeiska turister vi särskilt vill vända oss till men området är alltför okänt idag.

Den dominerande delen av dagens sommarturister är bilturister. Trots ökande bensinpriser och insikten om att utsläppen av CO2 måste minska tror vi att en betydande del av turisterna kommer att färdas i bil även i framtiden. Bland annat därför finns det ett behov av en utvecklad kartfunktion – en digital webbkarta som ger stöd för val av resmål, ruttplanering, bokning och betalning av boende, aktiviteter mm via länkar. Inlandsbanan presenteras som alternativt ressätt.

Detta projekt kommer att omfatta i princip hela det aktuella stråket och bestå av utvecklingsinsatser när det gäller marknadsföring, förbättring av infrastruktur för turism, produktutveckling, utveckling av nya samarbetsmodeller mellan småskalig turism och de stora aktörerna/destinationerna, kompetensutveckling mm.

För att snabbt komma igång med det vi bedömer vara det allra viktigaste – portal och webbkarta – har IEF och Via Lappia emellertid beslutat att driva den första fasen i en sådan utveckling som ett särskilt projekt. För att inte tappa tempo och inte minst med tanke på det stora intresset att redan inför sommaren 2009 på ett påtagligt sätt förbättra marknadsföringen av Inlandet vill vi redan nu under hösten 2008 komma igång med arbetet. Det finns också företag på marknaden som är beredda att samarbeta med oss i ett sådant projekt.

För mer information kontakta Ulf Björklund, ulf.bjorklund@ief.se, 070-671 53 91, Stafan Bond, info@ief.se, 070-534 13 50 eller Jerker Sjögren, jerker.sjogren@telia.com, 070-266 88 86.