Uttalandet från Inlandstinget 2017

Uttalande från Inlandstinget i Vilhelmina 9-10 maj. Där deltog kommunrepresentanter från Gällivare till Kristinehamn. Riksdagsledamot Håkan Svenneling redovisade Landsbygdskommitténs förslag. Tinget arrangerades av Inlandskommunerna Ekonomisk förening (IEF), Inlandsbanan AB (IBAB) och Vilhelmina kommun.

Läge att lyfta Inlandet – vi vill se verkstad!

Nu är det läge att lyfta Inlandet! Behovet av insatser är stort och vi ser ett nymornat politiskt intresse från våra partier. Det bådar gott!

Landsbygdskommittén har gjort ett omfattande och gediget jobb och i politisk enighet lämnat många bra förslag, däribland ett särskilt paket för kommuner i Inlandet med nedskrivning av studielån mm. Det sätter vi stort värde på! Utlokalisering av statlig verksamhet, utbyggd digital infrastruktur, landsbygdslån, riskkapital, flexiblare strandskydd, utbildningscentra och servicekontor är exempel på andra angelägna åtgärder.

Men… det finns allvarliga brister i kommitténs överväganden och förslag. Åtgärderna räcker inte för att vända utvecklingen i Inlandet i en positiv riktning. Vi saknar satsningar på transportinfrastrukturen, främst järnvägen. Där finns inte heller några förslag om ersättning från exploateringen av Inlandets rika naturresurser. Tillsammans med en välmotiverad förändring av skatteutjämningsbidraget skulle det ge en rejäl förstärkning av Inlandskommunernas ekonomi och position.

Och så är frågan: finns politisk vilja och kraft för att genomföra alla de bra förslagen?  Ännu en hyllvärmare? Eller möjligen några enkla och billiga symbolåtgärder? Men alltså inte det helhetsgrepp som kommittén föreslår.

Vi vill se verkstad och det är bråttom. Förslagen bör resultera i en proposition redan i höst. Ett test på politikens vilja och förmåga är att skyndsamt genomföra åtminstone några åtgärder. En sådan är den välmotiverade förändringen av reseavdragen, som är tänkt att finansiera en stor del av kommitténs förslag.

Vi vill se en rejäl satsning på Inlandets järnvägar, 10% av landets järnvägsnät. Den ska innefatta alla tvärbanorna och banan söder om Mora för att ge koppling till Vänersjöfarten.  Det är en strategisk satsning av betydelse för hela landet. Viktiga steg tas idag, men det är dags för ett stort kliv.

I Inlandet finns naturresurser; vattenkraft, mineraler, vind och skog som är viktiga för hela landet. Det är nödvändigt med ett ökat lokalt inflytande över hur tillgångarna förvaltas. Och avkastningen måste komma berörda bygder och regioner till godo. De senaste decennierna har utvecklingen gått åt fel håll.

All utveckling kommer från människor av kött och blod, antingen ensamma eller tillsammans med andra. Det finns många goda exempel i Inlandet. De här kreativa krafterna måste ges goda förutsättningar för att förverkliga sina idéer. Och det finns plats för fler. Vi vill se en påfolkningspolitik med välmotiverade samhällsinvesteringar, delvis finansierade med de resurser som genereras i regionen. Det lyfter Inlandet – och Sverige.

Inlandskommunerna ek för/ Karin Malmfjord, ordf och Per-Anders Westhed, v ordf

Uttalande från Inlandstinget i Vilhelmina 9-10 maj 2017

På Inlandstinget medverkade Håkan Svenneling som sitter i riksdagen och varit ledamot i Landsbygdskommittén. Håkan redovisade kommitténs arbete och förslagen i slutbetänkandet för intresserade kommunrepresentanter.